دکتر نیکو خرسند

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1398/04/21
343

خانم دکتر طیبه نیکو خرسند(حراج عمومی ) تا آخر مرداد ماه دردرمانگاه حظور ندارند .


خانم دکتر طیبه نیکو خرسند(حراج عمومی ) تا آخر مرداد ماه دردرمانگاه حظور ندارند .