بخش فیزیوتراپی

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1401/09/30
987

بخش فیزیوتراپی

 در دو شیفت صبح و بعداظهر

مجهز به الکتروتراپی ،مگنت ،سوزن خشک ،لیزرتراپی ،کش مکانیکی ،تمرین درمانی

داخلی 151