متخصص داخلی

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1401/10/17
515

 متخصص داخلی خانم دکتر سودابه منوچهری

آغاز شروع فعالیت در درمانگاه از تاریخ ۱۴۰۱/11/1